top of page

01 | חולמי העיר: חזון ותכנון 

מאי 2018

חלום העיר האמנותית: אשבי, מתכנן ערים בירושלים | ד"ר נועה הייזלר רובין

תבניות בניינים זעירות – סדנת האחים הלר | אדר' דדפנה לוין

אוצרות והפקה: ד"ר נירית שלו כליפא, יד בן צבי

חולמי העיר מפגש ראשון

02 | האגודה למען ירושלים

יוני 2018

רונלד סטורס, משמר או שמרן - תפקידו של המושל הבריטי הראשון כמעצב תפיסות השימור והנוף של ירושלים בעת החדשה | ד"ר נירית שלו כליפא, יד בן צבי

אבן מאסו הבונים: עתיד הבניה באבן בירושלים | אדר' ייטב בוסירה

חולמי העיר מפגש שני.jpg

03 | כחול על האבן

יולי 2018

"המהפכה הכחולה" שחוללה הקרמיקה הארמנית של ירושלים בנוף העירוני ומקורותיה באוריינט ובאוריינטליזם | ד"ר נירית שלו כליפא

מאה שנה לבריטים_ מפגש 3 - נירית.jpg

04 | הקו הירוק: שכונת הגנים רחביה

אוקטובר 2018

גן הכוזרי המתחדש || אדריכליות הנוף אור כהנא ורחל וינר.

רחביה - גלגולה של שכונה וציר הירק שלה 2018-1924 || ד"ר אמנון רמון

מאה שנה לבריטים_ מפגש 4.jpg

05  | מול נוף הנצח: בתי הקברות הבריטים

נובמבר 2018

בית הקברות בהר הצופים - מקומו בתכנון העיר, התפתחותו ומפעל ההנצחה || ד"ר נעה הייזלר רובין ואדריכלית תמר אלון.

מאה שנה לבריטים_ מפגש 5.jpg
bottom of page