top of page

חולמי העיר: מאה שנה לבריטים
החייל מקנזי

במוזיאון הרג'ימנט הסקוטי בלונדון נשמרה גלויה ממוסגרת שהפקידה משפחת מק'קנזי.בגלויה מסומן בחץ החדר שבו נפח ויליאם מק'קנזי את נשמתו. הגלויה נשלחה למשפחה על ידי מפקדו. בגב התמונה הוסיפה האם הערה: רישום קטן זה של פייר דה ציון בירושלים נשלח הביתה ב4 לילוי 1918 על ידי קפטן רוברטסון. המפקד של בני. בקרתי בירושלים בפברואר 1931 וראיתי מקום זה. כעת בית יתומים תחת הנזירים היוונים, וראיתי את החדר.

 

העתק תצוגה, באדיבות מוזיאון הרג'מנט הסקוטי בלונדון.

תודה מיוחדת לאוצר אנדרו פרסונס, אוצר המוזיאון הרג'ימנט הסקוטי ולערן תירוש, יו"ר העמותה למלחמת העולם הראשונה על ביועם במידע ובתחקיר.

 

אוצרות: ד"ר נירית שלו כליפא, יד בן צבי

נובמבר - דצמבר 2018

bottom of page