top of page

מאורע גאוגרפי

יומני הרישום של אלכס קרנץ

קרנץ נולד בקורדובה, ארגנטינה, ועלה ארצה, לירושלים, כשהוא כבר מורה לאמנות ולארכיטקטורה. הרישום כהתבוננות מורכבת - כזו שמחפשת תמונה כללית תוך שהיא נתפסת לפרטים, שמבקשת להיטמע ולחפש תוך שהיא שואפת לנווט ולהמשיג – כבר היה טבוע בו. בשיחה עמו במהלך הכנת התערוכה הוא אמר: "התחלתי לרשום את הנוף של ואדי חלץ ברגע שעברנו מירושלים לצור הדסה, והוא נעשה חלק מהנוף היומי שלי". ההצטלבות הזו, התאונה, בין המקריות של הפגישה, של ההזדמנות, ובין ההכרחיות של הרישום, של המבט, הם, בעצם, המאורע הגאוגרפי: ביוגרפיה פרטית, איזוטרית, שמתגלה ככוח טקטוני ממשי מתוך שהיא חותכת בגאוגרפיה הגדולה, בגאולוגיה הפוליטית של ירושלים.   

יוני - דצמבר 2019

bottom of page