top of page

דילמות על מגורים

תערוכת סטודנטים לארכיטקטורה​, בצלאל.

העבודות בתערוכה הן פרי מלאכתם של סטודנטים בשנה ב' במחלקה לארכיטקטורה בבצלאל ומוריהם. בשנה ב' מתמודדים הסטודנטים לראשונה עם אתגר ארכיטקטוני בסדר גודל ומורכבות של בניין במרחב עירוני. חקירה של סביבות מגורים עירוניות מזמינה דיון בסוגיות מרחביות מהותיות, כגון: קיימות, חוסן וצדק תכנוני וסביבתי, ובקשר בין אלה לבין איכות המרחב העירוני והתאמתו לצורות מגורים של אוכלוסיות שונות. בתוך כך, נחשפים קונפליקטים בין אוכלוסיות על שימוש משותף בתשתיות עירוניות ובמשאבים ציבוריים, כמו גם דילמות תכנוניות העולות מעירוב שימושים, צפיפות, שוויון בנגישות לשירותים וחשיפה למפגעים סביבתיים.

רכז אקדמי: אדר' ברק פלמן

מרצים: אדר' שרה גנזל, אדר' אילנה רודשבסקי, אדר' נועה אפל, אדר' שירה נוי, אדר' יונתן שקד, אדר' מורן עמיקם, ואדר' ברק פלמן

אסיסטנטים: אדר' עומר פרנק, אדר' שלומי אסולין, אדר' זהר שמש, אדר' איתי בכור, אדר' תמר אלון, אדר' הדר אזואלי, ואדר' אוהד סלומון.

ספטמבר 2019

bottom of page