top of page

החלון לעירוניות חדשה | Playing-planning

התחדשות עירונית בישראל נתפסת כעניין פיזי- כלכלי שמבוסס על כוחות השוק ומה שמניע אותה הוא כדאיות כלכלית. תהליכים אלו מאופיינים ביחסי גומלין בין ארבעה שחקנים מרכזיים – תושבים, רשויות, יזמים ומתכננים. במערך הכוחות בנוכחי התושבים "נזרקו" לסיטואציה רווית מתחים וחיכוכים שללא כלים משמעותיים מקשה על העבודה והתקשורת עם יתר השחקנים. המשחקים שפתחנו מגשרים על הפער המקצועי ומייצרים הזדמנות לקדם את לקיחת האחריות על המרחב העירוני ולסייע בהנעת תהליכי תכנון יסודיים, הוגנים ושיתופיים שנותנים מענה קונקרטי למקום.

רון סבג ואוהב סולומון מסטודיו אואה על משחקים לשיתוך הצביור בתכנון.

 

יולי – דצמבר 2018

bottom of page